Tájékoztató a kollégiumi térítési díjak fizetési határidejéről és rendjéről (2018/2019-es tanév)

Díjfizetési határidők

Tisztelt Kollégista Hallgatók!

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, és egyben felhívni a figyelmüket, hogy hamarosan kiírásra kerülnek (október elején) a kollégiumi térítési díjak a Neptun rendszerben („Pénzügyek – Befizetések – 2018/19/1. – Tételek listázása” elérési cím alatt).

Kollégiumi térítési,- és szolgáltatási díjak a 2018/2019-es tanévben:

 • Saját tagkollégiumban (Bánki, Kiss, Geo) és a Óbudai Diákhotelben elhelyezett, nappali tagozatú, államilag támogatott képzésben résztvevő hallgató esetén: 14.000,-Ft/fő/hó.
 • Saját tagkollégiumban (Bánki, Kiss. Geo) és a Óbudai Diákhotelben elhelyezett, költségtérítéses képzésben résztvevő, vagy nem nappali tagozatos hallgató esetén: 28.000,-Ft/fő/hó.
 • Hotel@BMF Diákotthonban lakó, nappali tagozatú, államilag támogatott képzésben résztvevő hallgató esetén: 22.000,-Ft/fő/hó.
 • Hotel@BMF Diákotthonban lakó, költségtérítéses képzésben résztvevő, vagy nem nappali tagozatos hallgató esetén: 70.000,-Ft/fő/hó.
 • A kollégiumi térítési díjak határidő utáni befizetése szolgáltatási díj kiírását vonja maga után, mely tartozási tételenként és hónaponként: 4.000,-Ft, tehát 4.000,-Ft / aktív tételek száma / hó.

Kollégiumi térítési díj befizetésével kapcsolatos információk, a 2018/2019-es tanévben:

 • A kollégiumi térítési díj befizetési határideje a tárgyhó 18. napja, kivéve a tanulmányi félévek kezdő hónapjait. A kollégiumi térítési díjak befizetési határidői, a szociális ösztöndíj folyósítása miatt a következőképpen alakulnak: szeptember 18. helyett október 18., illetve február 18. helyett március 18. A kollégiumi térítési díj határidőn túli befizetése esetén, szolgáltatási díjat kell fizetni.
 • A kollégiumi térítési díj befizetése a Neptun hallgatói nyilvántartó rendszeren keresztül átutalással történik.
 • Más intézmény (Pl.: Polgármesteri Hivatal, Gyámhatóság, Civil Szervezet, stb.) által átvállalt és átutalással fizetett kollégiumi térítési díjnak, szintén ezen időpontokig kell az Egyetem számlájára megérkeznie. Ebben az esetben a kollégista feladata és kötelezettsége, hogy a szükséges számla kiállítását a Kollégium vezetésénél kezdeményezze.
 • A kollégiumi térítési díj fizetési kötelezettsége a hallgató kollégiumi tagsági jogviszonyának idejére áll fenn. Kollégiumi tagsági jogviszony felmondása esetén (mely a hallgatói jogviszony megszűnése kivételével csak indokolt esetben lehetséges), a megkezdett hónapra fizetendő kollégiumi térítési díj megosztására nincs lehetőség, az adott hónapra a teljes térítési díj összegét kell átutalni.
 • A kollégiumi elhelyezés egy tanévre (10 hónap) szól (szeptember – június), ennek megfelelően a hallgató kollégiumi térítési díjfizetési kötelezettsége is egy tanévre (10 hónap) terjed ki (szeptember – június). Ettől eltérni csak indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján, illetve a hallgatói jogviszony tanév közbeni megszűnése esetén lehetséges.
 • A kollégiumi térítési díj befizetési határidejének 2 hónappal történő túllépése esetén -felszólítás és póthatáridő kijelölése után- a hallgató kollégiumi tagsági jogviszonyát meg kell szüntetni.
 • Az Egyetemmel szemben fennálló kollégiumi- és különeljárási díjtartozás, vagy károkozási hátralék, továbbá bárminemű egyéb tartozás, fegyelmi eljárást, a kollégiumi felvételi eljárásból való kizárást, a kollégiumi jogviszony megszüntetését, illetve egyéb, a tanulmányokkal kapcsolatos korlátozásokat vonhat maga után.