Általános tájékoztató


Budapesti kollégiumok nagyobb térképen való megjelenítése

Székesfehérvári kollégiumok nagyobb térképen való megjelenítése

A jogelőd főiskolák kollégiumai és az integráció

A felsőoktatási integráció során, a Bánki Donát Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola és a Könnyűipari Műszaki Főiskola fúziójából 2000. január 1-jén létrejött a Budapesti Műszaki Főiskola. Az integrációs folyamat a kollégiumokat sem hagyta érintetlenül. A főiskola intézményfejlesztési pályázatában megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően, a jogelőd főiskolák által létrehozott Integrációt Előkészítő Bizottság megbízásával 1999 őszén megalakult a Kollégiumi Szabályzatokat Előkészítő Bizottság, melynek az volt a feladata, hogy kialakítsa az egységes Kollégium, mint önálló főiskolai szintű szervezeti és gazdálkodási egység működési kereteit és fontosabb szabályzatait. Egy olyan működőképes rendszer alapjainak a lerakását tűztük ki célul, amelyben az egyes kollégiumok szellemiségét, hagyományait és sajátosságait megtartva, az erősségeket kiemelve, egy új szervezeti formába egyesítve jelenjen meg a Kollégium. A sikeres munka záloga, a bizottság tagjainak szakmai tapasztalata és a kollégiumi mozgalomban eltöltött múltja volt. A közös munka eredményeként első lépésben 2000. július 1-én a budapesti telephelyű kollégiumok integrációja valósult meg, majd 2004. január 1-gyel teljessé vált a folyamat, amikor a székesfehérvári telephelyű kollégium is bekerült a kollégiumi rendszerbe. Az indulás legfontosabb faladata volt az újonnan megalakult karokkal történő kapcsolatfelvétel, illetve a szintén összevont, központi gazdasági és igazgatási egységekkel történő együttműködés elmélyítése és a megfelelő munkakapcsolat kialakítása. A főiskola önállóan gazdálkodó, funkcionális szervezeti egységeként való működés szükségessé tette a megfelelő arculat kialakítását, a központi adminisztráció, a belső információs hálózat kiépítését, illetve a megfelelő gazdasági rendszer kialakítását. Ennek keretében többek között elkészült a kollégium honlapja, ahol naprakészen nyomon követhetők az aktuális hírek és események.

A Budapesti Műszaki Főiskola életében a 2010. január 1-je egy kiemelkedően fontos dátum volt, hiszen ettől kezdve, mint Óbudai Egyetem folytatta működését.

Az Óbudai Egyetem integrált kollégiuma jelenleg kettő saját fenntartású kollégiummal, bérleményekkel és egy diákotthonnal biztosítja hallgatói számára a különböző komfortfokozatú elhelyezést. Az elmúlt évek során sikerült egy egységes, demokratikus alapokon és képviseleti rendszeren nyugvó, hatékonyan működő kollégiumi rendszert kialakítani az átlagosan 1000 hallgató elhelyezését biztosító, illetve 16 fő munkatársat foglalkoztató szervezeti egységből. A kollégiumi rendszer mára gazdaságilag szinte már önfenntartóvá vált.

Kollégiumunk meghatározó szerepet tölt be a felsőoktatási kollégiumok világában. Tagkollégiumaink aktív tagjai a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének, ami nagyban meghatározza a szakmai munka irányvonalát.

A kollégium célja és feladata

Az Óbudai Egyetem Kollégiumának célja, hogy lehetővé tegye az egyetemi tanulmányokat elsősorban azon vidéki hallgatók részére, akik tanulmányi eredményük, szociális helyzetük, illetve közösségi munkájuk alapján arra jogosultak és érdemesek. A kollégium az egyetem nevelési-oktatási és szociális feladatokat ellátó szervezeti egysége. Feladatait az egyetem oktatási-, szolgáltatási- és gazdasági szervezeti egységeivel, valamint az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal együttműködve látja el. A kollégium a meghatározott cél érdekében tagjainak térítés ellenében otthont, megfelelő tanulási feltételeket biztosít, lehetőséget ad önképzésükre, tehetségük kibontakoztatására, művelődésükre, testedzésükre és a szabadidő hasznos eltöltésére. Ennek keretében ápolja és fejleszti a kollégiumi hagyományokat. Önkormányzatra épülő irányítási rendszerével a hallgatói öntevékenységre támaszkodva, önállóságra, konfliktus-, és problémamegoldásra, demokratikus magatartásra nevel, felkészít a közéleti szerepvállalásra. A kollégium fontos feladata a közösségformálás terén való szerepvállalás, ugyanis az utóbbi évek gazdasági és társadalmi változásainak hatására, sajnos az egyéni érdekek kerültek előtérbe. Az egyetem hagyományos kollégiumai és az új diákotthon megfelelő színteret biztosítanak az önkormányzatiság, a demokrácia megteremtésére és annak gyakorlására.

A kollégium helye az intézményi struktúrában

Az Óbudai Egyetem Kollégiuma, a Szolgáltatási igazgatóság szervezeti egysége alá tartozik, amely saját önkormányzattal rendelkezik. Fenntartásáról, üzemeltetéséről és fejlesztéséről az egyetem gondoskodik. A kollégium vezetésében az egyetemi irányítás, valamint a kollégium demokratizmuson alapuló önkormányzat egységben érvényesül. Szakmai felügyeletét a szolgáltatási igazgató látja el. Az egyetemi kollégium felelős vezetője a kollégiumvezető. A kollégiumban folyó munkát a tagkollégium-vezetők, a különböző szintű önkormányzati testületek és szervezetek irányítják, melyek tevékenysége a jogelőd önkormányzatok által kialakított hagyományokra és együttműködésre épül. Az egyetemi kollégiumi élet színterei a tagkollégiumok.

Az ÓE Kollégiumának önkormányzata, szervezete

 1. ÓE kollégiumi szinten értelmezett és működő önkormányzatok:
  • Kollégiumi Tanács (KOT)
   • Szavazati jogú tagok:
    Kollégiumvezető (a Tanács elnöke)
    1 fő
    Tagkollégiumok állami vezetői, képviselői
    5 fő
    EHÖK kollégiumi ügyekért felelős elnökségi tagja
    1 fő
    Tagkollégiumi Hallgatói Önkormányzatok elnökei
    5 fő
    Kollégiumi adatbázis-gazda
    1 fő
    Mobilitási Osztályvezető vagy az általa delegált személy
    1 fő
    Összesen:
    14 fő
   • Tanácskozási jogú állandó meghívottak:
    • Szolgáltatási igazgató
    • EHÖK-elnök
    • Kollégium hallgatói
    • Kollégiumi Tanács által meghívott személyek
  • Tagkollégiumi Vezető Kollégiuma (TVK)
  • Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat (KollHÖK)
 2. Tagkollégiumi szinten értelmezett önkormányzatok és szervezetek:
  • Közgyűlés (KGY)
  • Tagkollégiumi Hallgatói Önkormányzat (TKollHÖK)
  • Kollégiumi Bizottság (KB)
  • Fegyelmi Bizottság (FB)
  • Öntevékeny körök, szakkörök, klubok

Felvétel a kollégiumba, a jelentkezés módja

Intézményünkben a különböző karokon folyó oktatás iránt, az egész ország területéről nagyfokú az érdeklődés, mely megmutatkozik a vidéki hallgatók közel 60%-os arányában. Az ÓE Kollégiumában a 2019/2021-as tanévben 1370 kollégiumi férőhely biztosította a hallgatók kényelmes elhelyezését. A rendelkezésre álló férőhelyszám az őszi félévben a jelentkezők közel 77%-ának, a tavaszi félévben szinte a 100%-ának az elhelyezését teszi lehetővé. A felvételi kérelmek elbírálásánál elsődleges a teljesítmény elve, e mellett tekintettel kell lenni az érdemességre és a rászorultságra is. Kollégiumi felvételi kérelmet a Neptun rendszerben kell benyújtani. A kollégiumi elhelyezés egy tanévre szól. A felvételi kérvények elbírálásánál első fokon a Kollégiumi Felvételi Bizottságok döntenek, másodfokon a Fellebbviteli (jogorvoslati) Bizottságok.

A felvételi eljárás rendjéről részletesebben a Szabályzatok link alatt olvashat, az elmúlt tanévek felvételi adatainak eredményéről pedig, a Statisztikák link nyújt felvilágosítást.

Beruházás, fejlesztés, és korszerűsítés a tagkollégiumokban

A kollégium vezetése a napi működtetési feladatok mellett, időről – időre egy hosszabb távú fejlesztési tervben fogalmazza meg a beruházási és korszerűsítési célkitűzéseit, melynek alapját a tagkollégiumokban végrehajtott hallgatói elégedettségmérések képzik. Alapvető feladatként a hallgatók elhelyezési körülményeinek megfelelő színvonalon történő biztosítását, illetve az épületek életkorából adódó állagmegóvást és felújítási munkálatokat tűztük ki. Az élet- és lakhatási körülmények javítása, a kollégiumi közösségek igényeinek figyelembevételével történik. Az eltelt évek alatt saját, illetve pályázati forrásokból intenzív beruházás-fejlesztés indult meg a tagkollégiumokban. Fontos eleme volt a saját források biztosításának a kollégiumi térítési díjak emelése és a kollégiumi férőhelyek nyári hasznosítása, melynek köszönhetően megteremtettük a fejlesztésekhez szükséges keretek fedezetét. Az elmúlt években nagyon komoly forrásokhoz jutott a kollégium a Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány, illetve az Oktatásért Közalapítvány infrastruktúra fejlesztési pályázatain való sikeres részvételnek köszönhetően. Törekvéseinket elfogadta és támogatta a jogelőd főiskola állami vezetése és a folyamatosan csökkenő állami támogatás mellett is támogatta a felújításokat. Kiemelt beruházási területek között szerepelt a vizesblokkok felújítása, a tűz-, vagyon- és balesetvédelmi előírásoknak való tárgyi megfelelés kialakítása, valamint a bútorzat és eszközpark folyamatos korszerűsítése, cseréje. Ezzel párhuzamosan hatékony és korszerű informatikai elemekre támaszkodó nyilvántartási rendszert alakítottunk ki a tagkollégiumokban.

Kollégistákkal szemben támasztott követelmények, elvárások

A kollégiumba való beköltözés feltétele – a sikeres felvételi eljáráson túl – a Kollégium Szervezeti és Működési Rendjének, követelményrendszerének és a tagkollégium házirendjének az elfogadása, betartásának és betartatásának a vállalása. A követelményrendszer megfogalmazásának és a követelmények állításának célja az, hogy elősegítse a kollégium és az egyes kollégiumi közösségek hatékonyabb munkáját, az egyetem oktatási és minőségbiztosítási célkitűzéseinek megvalósítását. A kollégiumban folyó szakmai és oktató-nevelő munka szerves részét képzi az egyetem akkreditációs és minőségbiztosítási tevékenységének. Ennek általános elemei:

 • Minden kollégista kötelessége a becsületes, egymás iránti tiszteleten és megbecsülésen, valamint a közösség érdekeinek előtérbe állításán alapuló magatartás betartása.
 • Minden kollégista kötelessége a kollégium életében meghatározó kiemelt fontosságú rendezvényeken, különös tekintettel a Tagkollégiumi Közgyűlések és a kollégiumi hagyományok ápolását célzó rendezvényeken való közreműködés.
 • Minden kollégista kötelessége az Egyetem által támasztott követelményeket, legjobb képességei szerint teljesíteni, valamennyi kötelezettségének a szorgalmi időszakban, vizsgáinak a vizsgaidőszak végéig eleget tenni.

A kollégium működését meghatározó alapdokumentumokról részletesebben a Szabályzatok link alatt kap tájékoztatást.

Tanulás, önképzés és a szabadidő eltöltésének lehetőségei a kollégiumban

A kollégium oktató-nevelő munkájának központi kérdése a hallgatók szakmai-tanulmányi tevékenysége. A kötelező tananyag elsajátításához a kollégium vezetése a személyi és tárgyi feltételeket igyekszik biztosítani, melynek keretében igény szerint konzultációkat szervez, számítógéptermet, hálózatot és korlátlan Internet-hozzáférést biztosít a lakószobákban a hallgatók számára. Az oktatás támogatása és az életkörülmények javítása a kollégiumi közösségek igényeinek figyelembevételével történik. Számos szakmai és kulturális öntevékeny kör működik a tagkollégiumokban, melyek alkalmasak a plusz tudás megszerzésére, illetve a közösségformálásra. A szakmai és a közösségi munka során fontos szerepet kap a hallgatói vezetők utánpótlásának kinevelése is. A szakmai munkában jelentős szerepet tölt be a felsőbb éveseknek az elsős hallgatókkal való foglalkozás. A különböző öntevékeny körökön kívül, már hagyománnyá vált több kollégiumi rendezvény és kulturális program, mint a Kollégiumi Napok, a Sportnap, Gólyatea, a színház- és múzeumlátogatások, a Mikulás és karácsonyi ünnepségek, farsangi bál, stb. A kollégium egyik fontos közösségformáló feladata, hogy a hallgatók használják ki az egymás mellett élő évfolyamok által nyújtotta előnyöket, segítsék egymás tanulmányi előmenetelét és mentálisan is hassanak egymásra. Tagkollégiumainkban komoly sportélet is folyik, többek között asztalitenisz, póker, csocsó, darts és labdarúgó bajnokságokat szerveznek a hallgatók, de lehetőség van konditerem használatára, illetve akár uszodába járásra is. Nagy hagyománya van a túrakörnek, mely minden félévben szervez egy-egy hosszú hétvégés kirándulást. Mindezek mellett még számos egyéb lehetőség is biztosított a hallgatók számára. A kollégiumban folyó szakmai és oktató-nevelő munka szerves részét képezi az egyetem minőségbiztosítási tevékenységének. A lehetőségeiről, és a programokról részletesebben a Kezdőoldalon a tagkollégiumok honlapjain, illetve a Közérdekű információk link alatt talál információkat, de szívesen ajánljuk figyelmébe a Hasznos linkek részét is honlapunknak.

Szálláslehetőségek a kollégiumban

A saját fenntartású tagkollégiumok a lehetőségeik figyelembevételével szorgalmi időben is biztosíthatnak térítés ellenében szállást és vendégszobai elhelyezést. A szállásigényléseket a tagkollégiumi ügyintézőknél vagy a gondnokságokon adhatnak le. Szálláselőjegyzés felvétele csak szabad kapacitás esetén lehetséges. A szállás engedélyezésére a tagkollégium vezetője jogosult. Részletesebben erről a honlap Szálláslehetőségek linkje alatt olvashat tájékoztatót.

Nyári szálláslehetőségek Vendégfogadás jogcímei Minőségi kategóriák
Haza nem utazó külföldi hallgatók, valamint termelési gyakorlatukat töltő hallgatók részére. ÓE bel- és külföldi kapcsolatok vendégei. Hallgatói vendégszoba (tagkollégiumtól függően 2, 3, 4, és 6-ágyas szobák)
Szabad kapacitás esetén átutazás, vagy egyéb kérelem alapján saját hallgatóink részére. ÓE dolgozó, és kollégista hallgató vendégei. Vendégszoba (tagkollégiumtól függően mosdós, zuhanyzós szobák)
Az egyetem különböző együttműködési megállapodásai alapján fogadott hallgatók, oktatók, és egyéb vendégek részére. Egyéb vendégek
Nyári hasznosítás, elsősorban bel- és külföldi ifjúsági turizmus céljára történő hasznosítás.

Kollégium kapcsolatrendszere, együttműködés egyetemi és külső szervezetekkel

A kollégium mindig nyitott volt belső és külső kapcsolatok felvételére, együttműködések kialakítására. Feladataiból adódóan tevékenyen részt vesz az egyetem életében, napi munkakapcsolatot tart az oktatási, szolgáltatási és gazdasági szervezeti egységekkel. A kollégium partneri kapcsolatot alakított ki az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal, illetve szükség esetén munkája során együttműködik az egyetem érdekvédelmi szervezeteivel is. Napjaink külső kapcsolatait elsősorban a bérelt férőhelyeket biztosító intézmények vezetésével és a pályázatokat kiíró szervezetekkel való együttműködés jelenti. Megalakulása (1992) óta tagjai vagyunk a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének, amely érdekvédelmi és képviseleti szervezetként, különböző szakmai programok lebonyolításával segíti munkánkat.

A kollégium jövője

A kollégiumnak a jövőbeni célkitűzéseit és feladatait, illetve tevékenységét nagymértékben meghatározzák majd a hatályos jogszabályok változásai, továbbá az egyetem intézményfejlesztési stratégiai terve. Ezek mellett is folytatni szeretnénk a tagkollégiumok megkezdett felújításait, illetve az eszközpark cseréjét és a bútorzat korszerűsítését. Új kihívást és feladatokat jelentenek, a PPP-konstrukcióban épült Tavaszmező utcai diákotthonunk, illetve a felújításra kerülő Kandó Kálmán Kollégiumunk szolgáltatási körbe történő bekapcsolása, és az egységes, integrált kollégium keretében való működésének megvalósítása is.